24

Surah Yaseen 7 Mubeen Wazifa

In the name of Allah, the most Gracious, the most Merciful


 The Prophet Muhammad (saw) said, ‘Surely everything has a heart, and the heart of the Qur’an is Yasin. I would love that it be in the heart of every person of my people’[Bazzar]. The Prophet Muhammad (saw) said, ‘Whoever recites Yasin once Allah will record the reward of reciting the Qur’an ten times.

It has been reported by Aisha (ra)that the Prophet (saw) said that there is a surah in the Qur’an that intercedes for its reciter and forgive its listener. Know! It is Surah Ya-sin. It is called ‘Mu’amma’ in the Torah. It was enquired, what is Mu’amma? The Prophet (saw) said, ‘it embraces the person with the goodness of this world and removes the dismay of the Hereafter.

The Prophet Muhammad (saw) said, ‘Whoever recited Surah Ya-sin in the night seeking Allah’s pleasure, Allah would forgive him.

) relates that the Messenger of Allah (Allah’s blessings and peace be upon him, his family, companions, and followers) said,”Ya Sin is the heart of the Qur’an. No one reads it intending thereby Allah and the Next Abode except that Allah forgives them. Recite it for your deceased-ones.” 

Imam Ghazali explained that this is because soundness of faith rests on acknowledging Resurrection and Judgment, and Surat Ya Sin details this in the most emphatic of ways. Imam Fakhr al-Din al-Razi concurred. Here is Surah Ya-sin wazifa with 7 mubeen. if someone recite this wazifa with same procedure. his sins will forgiven, hajat will fulfill and Allah (swt) provide him rizq from unknown sources.


( Surah ya-sin with Seven Mubeen )

 Transliteration: Bismi Allahi arrahmani arraheem. Yaa-Seeen (1) Wal-Qur-aanil-Hakeem (2) Innaka laminal mursaleen (3) ‘Alaa Siraatim Mustaqeem (4) Tanzeelal ‘Azeezir Raheem (5) Litunzira qawmam maaa unzira aabaaa’uhum fahum ghaafiloon (6) Laqad haqqal qawlu ‘alaaa aksarihim fahum la yu’minoon (7) Innaa ja’alnaa feee a’naaqihim aghlaalan fahiya ilal azqaani fahum muqmahoon (8)

Transliteration: Wa ja’alnaa mim baini aydeehim saddanw-wa min khalfihim saddan fa aghshay naahum fahum laa yubsiroon (9) Wa sawaaa’un ‘alayhim ‘a-anzartahum am lam tunzirhum laa yu’minoon (10) Innamaa tunziru manit taba ‘az-Zikra wa khashiyar Rahmaana bilghaib, fabashshirhu bimaghfiratinw-wa ajrin kareem (11) Innaa Nahnu nuhyil mawtaa wa naktubu maa qaddamoo wa aasaarahum; wa kulla shay’in 

Transliteration: Ahsainaahu feee Imaamim Mubeen (12) {Then Read Surah Ikhlas 3 times} Bismi Allahi arrahmani arraheem. Qul huwal laahu ahad (1) Allah hus-samad (2) Lam yalid wa lam yoolad (3) Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad (4) Bismi Allahi arrahmani arraheem. Qul huwal laahu ahad (1) 

Allah hus-samad (2) Lam yalid wa lam yoolad (3) Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad (4) Bismi Allahi arrahmani arraheem. Qul huwal laahu ahad (1) 

Allah hus-samad (2) Lam yalid wa lam yoolad (3) Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad (4) Bismi Allahi arrahmani arraheem. {then read Surah Ya-sin next verses}

Transliteration: Wadrib lahum masalan Ashaabal Qaryatih; iz jaaa’ahal mursaloon (13) Iz arsalnaaa ilaihimusnaini fakazzaboohumaa fa’azzaznaa bisaalisin faqaalooo innaaa ilaikum mursaloon (14) Qaaloo maaa antum illaa basharum mislunaa wa maaa anzalar Rahmaanu min shai’in in antum illaa takziboon (15) Qaaloo Rabbunaa ya’lamu innaaa ilaikum lamursaloon (16) Wa maa ‘alainaaa illal balaaghul

Transliteration: Mubeen (17) {then read Surah Al-Kawthar} Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Innaa a’taina kal kauthar (1) Fa salli li rabbika wanhar (2) Inna shani-aka huwal abtar (3) Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Innaa a’taina kal kauthar (1) Fa salli li rabbika wanhar (2) Inna shani-aka huwal abtar (3) Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Innaa a’taina kal kauthar (1) Fa salli li rabbika wanhar (2) Inna shani-aka huwal abtar (3) {then read Surah Ya-Sin next Verses}

Transliteration: Qaaloo innaa tataiyarnaa bikum la’il-lam tantahoo lanar jumannakum wa la-yamassan nakum minna ‘azaabun aleem (18) Qaaloo taaa’irukum ma’akum; a’in zukkirtum; bal antum qawmum musrifoon (19) Wa jaaa’a min aqsal madeenati rajuluny yas’aa qaala yaa qawmit tabi’ul mursaleen (20) Ittabi’oo mal-laa yas’alukum ajranw-wa hum muhtadoon (21) Wa maa liya laaa a’budul lazee fataranee wa ilaihi 

Transliteration: Turja’oon (22) ‘A-attakhizu min dooniheee aalihata iny-yuridnir Rahmaanu bidurril-la tughni ‘annee shafaa ‘antuhum shai ‘awn-wa laa yunqizoon (23)Innee izal-lafee dalaa-lim-mubeen (24) { then read Surah alam nashrah 3 times }  Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Alam nashrah laka sadraka (1) WawadaAAna AAanka wizraka (2) Allathee anqada thahraka (3) WarafaAAna laka thikraka (4) Fainna maAAa alAAusri yusran (5) Inna maAAa alAAusri yusran (6) Faitha faraghta fainsab (7) Waila rabbika fairghab (8)  Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Alam nashrah laka sadraka (1) WawadaAAna AAanka wizraka (2) Allathee anqada thahraka (3) WarafaAAna laka thikraka (4) Fainna maAAa alAAusri yusran (5) Inna maAAa alAAusri yusran (6) Faitha faraghta fainsab (7) Waila rabbika fairghab (8)  Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Alam nashrah laka sadraka (1)

Transliteration: WawadaAAna AAanka wizraka (2) Allathee anqada thahraka (3) WarafaAAna laka thikraka (4) Fainna maAAa alAAusri yusran (5) Inna maAAa alAAusri yusran (6) Faitha faraghta fainsab (7) Waila rabbika fairghab (8) {then read Surah Ya-sin next verses} Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Inneee aamantu bi Rabbikum fasma’oon (25) Qeelad khulil Jannnah qaala yaa laita qawmee ya’lamoon (26) Bimaa ghafara lee Rabbee wa ja’alanee minal mukrameen (27) Wa maaa anzalnaa ‘alaa qawmihee mim ba’adihee min jundim minas-samaaa’i wa maa kunnaa munzileen (28) In kaanat illaa saihatanw 

Transliteration: Waahidatan fa-izaa hum khaamidoon (29) Yaa hasratan ‘alal ‘ibaad; maa yaateehim mir Rasoolin illaa kaanoo bihee yastahzi ‘oon (30) Alam yaraw kam ahlak naa qablahum minal qurooni annahum ilaihim laa yarji’oon (31) Wa in kullul lammaa jamee’ul-ladainaa muhdaroon (32) Wa Aayatul lahumul ardul maitatu ahyainaahaa wa akhrajnaa minhaa habban faminhu yaakuloon (33) Wa ja’alnaa feehaa jannaatim min nakheelinw 

Transliteration: Wa a’naabinw wa fajjarnaa feeha minal ‘uyoon (34) Liyaakuloo min samarihee wa maa ‘amilat-hu aideehim; afalaa yashkuroon (35) Subhaanal lazee khalaqal azwaaja kullahaa mimmaa tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimmaa laa ya’lamoon (36) Wa Aayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahaara fa-izaa hum muzlimoon (37) Wash-shamsu tajree limustaqarril lahaa; zaalika taqdeerul ‘Azeezil 

Transliteration: Aleem (38) Walqamara qaddarnaahu manaazila hattaa ‘aada kal’ur joonil qadeem (39) Lash shamsu yambaghee lahaaa an tudrikal qamara wa lal lailu saabiqun nahaar; wa kullun fee falaki yasbahoon (40) Wa Aayatul lahum annaa hamalnaa zurriyaatahum fil fulkil mashhoon (41) Wa khalaqnaa lahum mim-mislihee maa yarkaboon (42) Wa in nashaa nughriqhum falaa sareekha lahum wa laa hum 

Transliteration: Yunqazoon (43) Illaa rahmatam minnaa wa mataa’an ilaa heen (44) Wa izaa qeela lahumuttaqoo maa baina aideekum wa maa khalfakum la’allakum turhamoon (45) Wa maa taateehim min aaiyatim min aaitaati Rabbihim illaa kaanoo ‘anhaa mu’rideen (46) Wa izaa qeela lahum anfiqoo mimmaa razaqakumul laahu qaalal lazeena kafaroo lillazeena aamanooo anut’imu mal-law yashaaa’ul laahu at’amahooo in antum illaa fee 

Transliteration: Dalaalim mubeen (47) {then read Surah Fatiha 3 times} Bismillaahir Rahmaanir Raheem. (1) Alhamdu lillahi rabbi alAAalameena (2) Alrrahmani alrraheemi (3) Maliki yawmi alddeeni (4) Iyyaka naAAbudu waiyyaka nastaAAeenu (5) Ihdina alssirata almustaqeema (6) Sirata allatheena anAAamta AAalayhim ghayri almaghdoobi AAalayhim wala alddalleena (7) Bismillaahir Rahmaanir Raheem. (1) Alhamdu lillahi rabbi alAAalameena (2) Alrrahmani alrraheemi (3) Maliki yawmi alddeeni (4) Iyyaka naAAbudu waiyyaka nastaAAeenu (5) Ihdina alssirata almustaqeema (6) Sirata allatheena anAAamta AAalayhim ghayri almaghdoobi AAalayhim wala alddalleena (7) Bismillaahir Rahmaanir Raheem. (1) Alhamdu lillahi rabbi alAAalameena (2) Alrrahmani alrraheemi (3) Maliki yawmi alddeeni (4) Iyyaka naAAbudu waiyyaka nastaAAeenu (5) Ihdina alssirata almustaqeema (6) Sirata allatheena anAAamta AAalayhim ghayri almaghdoobi AAalayhim wala alddalleena (7) { then read surah Ya-sin next verses}

Transliteration: Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Wa yaqooloona mataa haazal wa’du in kuntum saadiqeen (48) Maa yanzuroona illaa saihatanw waahidatan taa khuzuhum wa hum yakhissimoon (49) Falaa yastatee’oona taw siyatanw-wa laaa ilaaa ahlihim yarji’oon (50) Wa  nufikha fis-soori faizaa hum minal ajdaasi ilaa Rabbihim yansiloon (51) Qaaloo yaa wailanaa mam ba’asanaa mim marqadinaa; haaza maa wa’adar Rahmanu wa sadaqal mursaloon (52)

Transliteration: In kaanat illaa saihatanw waahidatan fa-izaa hum jamee’ul ladainaa muhdaroon (53) Fal-Yawma laa tuzlamu nafsun shai’anw-wa laa tujzawna illaa maa kuntum ta’maloon (54) Inna Ashaabal jannatil Yawma fee shughulin faakihoon (55) Hum wa azwaajuhum fee zilaalin ‘alal araaa’iki muttaki’oon (56) Lahum feehaa faakiha tunw-wa lahum maa yadda’oon (57) Salaamun qawlam mir Rabbir 

Transliteration: Raheem (58) wamtaazul Yawma ayyuhal mujrimoon (59) Alam a’had ilaikum yaa Baneee aadama al-laa ta’budush Shaitaana innahoo lakum ‘aduwwum mubeen (60) {then read Aytul kursi 3 times} Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa Huwa, Al-Haiyul-Qaiyum La ta’khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis-samawati wa ma fil-‘ard Man dhal-ladhi yashfa’u ‘indahu illa bi-idhnihi Ya’lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shai’im-min ‘ilmihi illa bima sha’a Wasi’a kursiyuhus-samawati wal ard, wa la ya’uduhu hifdhuhuma Wa Huwal ‘Aliyul-Adheem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa Huwa, Al-Haiyul-Qaiyum La ta’khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis-samawati wa ma fil-‘ard Man dhal-ladhi yashfa’u

Transliteration: ‘indahu illa bi-idhnihi Ya’lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shai’im-min ‘ilmihi illa bima sha’a Wasi’a kursiyuhus-samawati wal ard, wa la ya’uduhu hifdhuhuma Wa Huwal ‘Aliyul-Adheem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa Huwa, Al-Haiyul-Qaiyum La ta’khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis-samawati wa ma fil-‘ard Man dhal-ladhi yashfa’u ‘indahu illa bi-idhnihi Ya’lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shai’im-min ‘ilmihi illa bima sha’a Wasi’a kursiyuhus-samawati wal ard, wa la ya’uduhu hifdhuhuma Wa Huwal ‘Aliyul-Adheem. {then read Surah Ya-sin next verses} Wa ani’budoonee; haazaa Siratum Mustaqeem (61) Wa laqad adalla minkum jibillan kaseeraa; afalam takoonoo ta’qiloon (62) Haazihee Jahannamul latee kuntum too’adoon (63)

  Transliteration: Islawhal Yawma bimaa kuntum takfuroon (64) Al-Yawma nakhtimu ‘alaaa afwaahihim wa tukallimunaaa aideehim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanoo yaksiboon (65) Wa law nashaaa’u lata masna ‘alaaa aiyunihim fasta baqus-siraata fa-annaa yubsiroon (66) Wa law nashaaa’u lamasakhnaahum ‘alaa makaanatihim famas-tataa’oo mudiyyanw-wa laa yarji’oon (67) Wa man nu ‘ammirhu nunakkishu fil-khalq; afalaa ya’qiloon (68) Wa maa ‘allamnaahush

Transliteration: Shi’ra wa maa yambaghee lah; in huwa illaa zikrunw-wa Qur-aanum mubeen (69) {then read this dua 3 times}  Allahu Latifun bi ‘ibadihi, yarzuqu man yasha’u, bi gairi hisabin, Allahu Latifun bi ‘ibadihi, yarzuqu man yasha’u, bi gairi hisabin, Allahu Latifun bi ‘ibadihi, yarzuqu man yasha’u, bi gairi hisabin { then read Surah Ya-sin next verses}

Transliteration: Liyunzira man kaana haiyanw-wa yahiqqal qawlu ‘alal-kaafireen (70) Awalam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa ‘amilat aideenaaa an’aaman fahum lahaa maalikoon (71) Wa zallalnaahaa lahum faminhaa rakoobuhum wa minhaa yaakuloon (72) Wa lahum feehaa manaa fi’u wa mashaarib; afalaa yashkuroon (73) Wattakhazoo min doonil laahi aalihatal la’allahum yunsaroon (74) Laa yastatee’oona nasrahum wa hum lahum jundum muhdaroon (75) Falaa yahzunka 

Transliteration: Qawluhum; innaa na’lamu maa yusirroona wa maa yu’linoon (76) Awalam yaral insaanu aanaa khalaqnaahu min nutfatin fa-izaa huwa khaseemum mubeen (77) {then read Durood Ibrahimi 3 times} Alla Huma Salli Ala Muhammadiw Wa Ala Aali Muhammadin Kamaa Sallaita Ala Ibrahima Wa Ala Aali Ibrahima Innaka Hamidum Majid. Allahumma Baarik Ala Muhammadiw Wa Ala Aali Muhammadin Kamaa Baarakta Ala Ibrahima Wa Ala Aali IbrahimaInnaka Hamidum Majid.,Alla Huma Salli Ala Muhammadiw Wa Ala Aali Muhammadin Kamaa Sallaita Ala Ibrahima Wa Ala Aali Ibrahima

Innaka Hamidum Majid. Allahumma Baarik Ala Muhammadiw Wa Ala Aali Muhammadin Kamaa Baarakta Ala Ibrahima Wa Ala Aali Ibrahima

Innaka Hamidum Majid.,Alla Huma Salli Ala Muhammadiw Wa Ala Aali Muhammadin Kamaa Sallaita Ala Ibrahima Wa Ala Aali Ibrahima

Innaka Hamidum Majid. Allahumma Baarik Ala Muhammadiw Wa Ala Aali Muhammadin Kamaa Baarakta Ala Ibrahima Wa Ala Aali Ibrahima

Innaka Hamidum Majid. {then read this dua 7 times}

Transliteration: Allahuma wasi rizqi wusatun laa akhtaju illaa ahadun min khalqika. Allahuma wasi rizqi wusatun laa akhtaju illaa ahadun min khalqika. Allahuma wasi rizqi wusatun laa akhtaju illaa ahadun min khalqika. Allahuma wasi rizqi wusatun laa akhtaju illaa ahadun min khalqika. Allahuma wasi rizqi wusatun laa akhtaju illaa ahadun min khalqika. Allahuma wasi rizqi wusatun laa akhtaju illaa ahadun min khalqika. Allahuma wasi rizqi wusatun laa akhtaju illaa ahadun min khalqika. {then read Surah Ya-sin next verses} Wa daraba lanaa maslanw-wa nasiya khalqahoo qaala mai-yuhyil’izaama wa hiya rameen (78)Qul yuh yeehal lazeee ansha ahaaa awwala marrah; wa Huwa bikulli khalqin ‘Aleem (79) Allazee ja’ala lakum minash shajaril akhdari naaran fa-izaaa 
Transliteration: Antum minhu tooqidoon (80) Awa laisal lazee khalaqas samaawaati wal arda  biqaadirin ‘alaaa ai-yakhluqa mislahum; balaa wa Huwal Khallaaqul ‘Aleem (81) Innamaa amruhooo izaaa araada shai’an ai-yaqoola lahoo kun fa-yakoon (82) Fa Subhaanal lazee biyadihee malakootu kulli shai-inw-wa ilaihi turja’oon (83)


Surah Yaseen 7 Mubeen Wazifa

More Story on Source:

* Source→ *

0

Publication author

offline 2 months

SFi Official

0
Comments: 0Publics: 1632Registration: 11-03-2021